MTF STU :: HARMONOGRAM AKAD. ROKU 2008/2009
victorio 3.7.2008-10:01:17 x
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - II. stupeň     (externé štúdium)


NEW ANSWER
Name
E-mail
Title
Verify Code
ANSWERS
RE: MTF STU :: HARMONOGRAM AKAD. ROKU 2008/2009
victorio 9.9.2008-11:06:36 x
Od: Renáta Ivančíková
DOLEZITE - ZMENA TERMINU ZAPISOV!!!!
Doručené: 08.09.2008 13:57
...............................................................
Žiadame študentov, ktorí si naplánovali zápis do vyššieho ročníka na štud. oddelení v dňoch 12. 9. 2008 (piatok) a 16. 9. 2008 (utorok), aby sa na zápis dostavili v inom termíne z dôvodu nutnosti uskutočniť v uvedených termínoch zápis uchádzačov prijatých do prvého ročníka.

Za pochopenie ďakujeme

Ivančíková Renáta-vedúca študijného oddelenia MTF

RE: MTF STU :: HARMONOGRAM AKAD. ROKU 2008/2009
victorio 2.9.2008-13:42:53 x
Zápis študentov do 3. roku štúdia v termíne:
.....................................................................
od (Ut) 9. 9. 2008 do (Ut) 16. 9. 2008 v čase od 8.00 do 14.30 hod.
.....................................................................
Študent sa môže zúčastniť zápisu do nasledujúceho roku štúdia iba v prípade, ak má za ak. rok splnené podmienky na pokračovanie v štúdiu, alebo na zotrvanie v štúdiu.

Na zápis je potrebné priniesť:

- index (v indexe zapísané známky zo všetkých absolvovaných predmetov)

- uhradený ústrižok poplatku
     POPLATKY NA AK.ROK 2008/2009
     Číslo účtu - fakulta: Štátna pokladnica 7000081404/8180
     Poplatok pri zápise do vyšších ročníkov na inžinierskom štúdiu: 670,- Sk
     Variabilny symbol: 022

- študenti, ktorí neabsolvovali predregistráciu zápisu povinne vol. predmetov si pripravia predmety, ktoré majú záujem si zapísať – predmety si pozriete na www.mtf.stuba.sk v linke Informácie pre študentov – študijné plány na ak.rok 2008/2009

- preukaz študenta (dostanete validizačnú známku na predĺženie platnosti preukazu)


Zápis sa uskutoční na študijnom oddelení u príslušnej štud. referentky

Účasť na zápise je povinná!!!!

..poznamka: Treba si pripravfit pevne NERVY - Bude tam asi pekny natresk..

RE: MTF STU :: HARMONOGRAM AKAD. ROKU 2008/2009
victorio 9.8.2008-19:17:39 x
III. ROK ŠTÚDIA     Ing. štúdium, externá forma (od akad. roku 2007/08)

Študijný program: AUTOMATIZÁCIA A INFORMATIZÁCIA PROCESOV

Typ Číslo predmetu Názov predmetu Rozsah výučby Kre-dity Garant - prednášateľ

Semester 5

P RPRO06-6I Riadenie projektov 9-9 z,s 7 Tanuška
P DIPR06-6I Diplomová práca 0-63 kz 18 Važan
P STASKU-6I Štátna skúška 0


ŠTÁTNA SKÚŠKA:
I.Obhajoba diplomovej práce
II.Štátnicové predmety:
1. Teória automatického riadenia II
2. Vývoj informačných systémov
3. a) CIM
b) Inteligentné metódy riadenia

Zo štátnicových predmetov   3 a)- 3 b) robí študent skúšku z jedného predmetu.


Ak študent neodovzdal index k uzatvoreniu do stanoveného termínu a získal v druhom roku štúdia min. 20 kreditov, môže pokračovať v štúdiu.

RE: MTF STU :: HARMONOGRAM AKAD. ROKU 2008/2009
victorio 3.7.2008-10:04:40 x
----------------------------------------------------------------
Zimný semester 3. ročník - končiaci Ing.
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
   Výučba: 22. 9. 2008 - 24. 10. 2008
----------------------------------------------------------------
   Odovzdanie zadania dipl. práce: prvý semestrálny týždeň
----------------------------------------------------------------
   Skúšobné obdobie: 27. 10. 2008 - 22. 11. 2008
----------------------------------------------------------------
   Odovzdanie diplomovej práce do: 19. 12. 2008
----------------------------------------------------------------
   Odovzdanie indexov k uzavretiu do: 9. 1. 2009
----------------------------------------------------------------
   Príprava na štátnu skúšku: 20. 12. 2008 - 18. 1. 2009
----------------------------------------------------------------
   Štátna skúška: 19. 1. 2009 - 30. 1. 2009
----------------------------------------------------------------
   Promócie: 16. 2. 2009 - 20. 2. 2009
----------------------------------------------------------------


<back>